Política de Privacitat

1. Objecto

En utilitzar el present Lloc web, les Aplicacions, i/o en comunicar-se electrònicament amb COPTERING, es podran recollir i tractar dades personals de cada Usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privacitat (“Política de Privacitat”).

2. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc web i les Aplicacions és Coptering S.L., amb domicili social a aquest efecte en C/Numància 185 2n 2a, 08034, Barcelona (Espanya). L’Usuari pot contactar amb el delegat de protecció de dades de Coptering en la següent direcció d’email: info@coptering.com

3. Dades recollides

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris en el Lloc web i les Aplicacions són els següents: Adreça IP, Cookies i similars. L’adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l’Usuari en un moment concret, i les Cookies són fitxers que es descarreguen al navegador de l’Usuari i que poden ser llegits posteriorment pel lloc web. No obstant això, no és possible esbrinar la identitat de l’Usuari amb aquestes dades, tret que aquest proporcionés informació addicional a través d’altres mitjans.

Subscripció a nostres newsletters i/o publicacions. Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a poder fer-li arribar el contingut al qual s’ha subscrit. Subscripció a esdeveniments i activitats similars. Les dades recollides seran les dades identificatives necessàries per a gestionar la seva participació, com el seu nom, cognoms, correu electrònic,.….. Així mateix aquests actes podran ser reproduïts en directe íntegrament, fotografiats i/o gravats, per tant, en aquests casos la seva imatge podrà ser publicada en els canals i mitjans de comunicació interns i externs de Coptering així com en l’entorn en línia (web, xarxes socials, plataformes digitals, etc.), amb l’única fi d’informar sobre l’activitat desenvolupada per l’Empresa. Amb la seva inscripció a l’esdeveniment quedarà informat i accepta l’anterior.

4. Finalitats del tractament

Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb Coptering, la seva inscripció a esdeveniments i/o recepció de newsletters, com a punt de contacte de l’avantdita societat, per a gestionar l’ús de la web i, quan així ho permeti la normativa aplicable, per a l’enviament recurrent d’informació o d’esdeveniments de divulgació i ensenyament en l’àmbit de les activitats professionals promogudes per Coptering. Així mateix, les seves dades personals es recolliran i tractaran per a respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre a través del Lloc web o Aplicacions.

5. Legitimació i conservació

La legitimació per al tractament de l’adreça IP és la necessitat per a possibilitar la connexió amb el lloc web a través d’Internet, sent l’interès legítim de Coptering per al cas de mantenir la relació existent amb l’Usuari així com l’enviament d’informació  i d’activitats de l’Empresa. En el cas de subscripció a les nostres publicacions i/o esdeveniments, així com la sol·licitud pels Usuaris d’informació o determinats serveis, la legitimació serà el propi consentiment de l’Usuari. Per tant, Coptering recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació continuï vigent i, en el seu cas, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals deixin de ser necessaris per al fi per al qual van ser recaptats, i mentre existeixin responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-los, es conservaran de forma bloquejada fins que es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquests. En el cas que es tractin dades per a l’enviament de comunicacions, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre aquestes comunicacions per qualsevol dels mitjans que es posen a la seva disposició.

6. Comunicació

Coptering no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb Coptering o prèvia autorització per part seva. En particular, només tindran accés a les dades personals aquells tercers amb els quals Coptering estigui contractual o legalment obligat a facilitar-los.

7. Drets

L’informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a l’adreça C/Numància 185 2n 2a o l’adreça de correu electrònic info@coptering.com, indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de protecció de dades que resulti competent. En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment enfront de Coptering de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas de contravenció. L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web o a les Aplicacions, a Coptering, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

DEMANA INFORMACIÓ

Estàs interessat/a en algun dels nostres cursos? 
Emplena el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu per a oferir-te tota la informació que necessitis.